Algemene voorwaarden

De website dutchfashiondesign.nl is onderdeel van N.E.D. Online B.V. 

De Algemene Voorwaarden van N.E.D. Online B.V. zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen de Klant en N.E.D. Online B.V. en de uitvoering daarvan via de websites van N.E.D. Online B.V.
 
Onder de Algemene Voorwaarden worden verstaan:
1. Dutchfashiondesign.nl: N.E.D. Online B.V., Kuiperbergweg 44, 1101 AG Amsterdam, in het verdere document dutchfashiondesign.nl genoemd.
2. Klant: de natuurlijke persoon die, niet handelende in de uitoefening van beroep of bedrijf, als klant producten en/of diensten afneemt of in reparatie geeft bij dutchfashiondesign.nl.
3. Klant kaarthouder: de natuurlijke persoon die, niet handelende in de uitoefening van beroep of bedrijf, als kaarthouder producten en/of diensten afneemt of in reparatie geeft bij dutchfashiondesign.nl.
4. Producten en/of diensten: producten en/of diensten op het gebied van (dames)mode en lifestyle en andere (verwante) artikelen voor zover zij worden verkocht door dutchfashiondesign.nl 
5. Overeenkomst: de koop met betrekking tot producten en/of diensten van dutchfashiondesign.nl die tot stand komt op het moment van aanvaarding door de Klant van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
 

www.dutchfashiondesign.nl

N.E.D. Online B.V.
Kuiperbergweg 44
1101 AG Amsterdam
The Netherlands

Wij zijn momenteel alleen bereikbaar via email:  
E-mail: info@dutchfashiondesign.nl
 
Bank: NL84RABO0366175289
KvK: 82192995
BTW: NL862371156B01

1. Dutchfashiondesign.nl staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties en dat zij voorts de eigenschappen bezitten die voor normaal gebruik nodig zijn, tevens voor bijzonder gebruik voor zover dat is overeengekomen.
2. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
3. Elk aanbod is onder voorbehoud van kennelijke druk-, zet- of programmeerfouten en beschikbare voorraad. De klant heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde gegevens onverwijld aan dutchfashiondesign.nl te melden. (info@dutchfashiondesign.nl)
 
Betalen
4. Wanneer vooruitbetaling is afgesproken, maximaal tot 50% van het aankoopbedrag, kan de klant geen recht ontlenen aan de uitvoering van de desbetreffende overeenkomst of het desbetreffende verzoek tot verlening van dienst(en), alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.
5. In geval van niet-tijdige betaling door de klant heeft dutchfashiondesign.nl de bevoegdheid om wettelijke rente in rekening te brengen, te rekenen vanaf de dag van intreding van het verzuim, na schriftelijke ingebrekestelling, tot aan de dag van betaling. De eventueel door dutchfashiondesign.nl gemaakte buitengerechtelijke incassokosten komen voor rekening van de klant.
6. Dutchfashiondesign.nl kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de klant aan haar betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst. Indien dutchfashiondesign.nl op grond van dit onderzoek goede
gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is dutchfashiondesign.nl gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
 
Prijzen
7. De in het aanbod van producten en/of diensten genoemde prijzen zijn in Euro’s (€), inclusief BTW, exclusief bezorgkosten.
8. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in BTW-tarieven.
 
Afleveringen
9. Aflevering wordt geacht te zijn gedaan op het moment dat dutchfashiondesign.nl de klant in het bezit van het gekochte product stelt.
10. Na aflevering gaat het risico van beschadiging en/of vermissing van de producten over op de Klant.
11. In geval van overmacht is dutchfashiondesign.nl niet gehouden tot vergoeding van de daardoor bij de klant ontstane schade.
12. Indien de Overeenkomst in een website van dutchfashiondesign.nl wordt gesloten, staan de Algemene Voorwaarden ter inzage op de desbetreffende website.
 
Wijze van betaling
13. Het aan dutchfashiondesign.nl verschuldigde bedrag dient direct bij plaatsing van de bestelling te worden voldaan, tenzij anders wordt overeengekomen.
14. Indien de overeenkomst elektronisch wordt gesloten, wordt de tekst van deze Algemene Voorwaarden langs elektronische weg aan de klant ter beschikking gesteld op zodanige wijze dat deze door de klant op een eenvoudige manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame
gegevensdrager en uitgeprint.
15. De overeenkomst komt tot stand op het moment dat dutchfashiondesign.nl de bestelling van de klant per e-mail bevestigt.
16. In de volgorde van ontvangst worden de door dutchfashiondesign.nl geaccepteerde bestellingen verstuurd naar de klant en uiterlijk binnen 30 (dertig) dagen uitgevoerd indien niet een langere leveringstermijn is afgesproken. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de klant hiervan uiterlijk één maand nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. dutchfashiondesign.nl heeft in dat geval het recht om de bestelling zonder kosten te annuleren en betaalt het eventueel vooruitbetaalde bedrag terug.
 

Zichttermijn
17. Bij de aankoop van producten heeft de klant de mogelijkheid om de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 (veertien) dagen, ingaande op de dag na ontvangst van het product door of namens de klant.
18. Tijdens deze termijn zal de klant zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. De klant zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en, indien redelijkerwijze mogelijk, in de originele staat en verpakking aan dutchfashiondesign.nl retourneren, conform de door dutchfashiondesign.nl verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
19. Indien de klant gebruik maakt van zijn herroepingrecht en de producten terugzendt naar dutchfashiondesign.nl, worden (eventueel gemaakte) verzendkosten niet terugbetaald (dit betreft de kosten van het warehouse/magazijn naar de klant). Dutchfashiondesign.nl zal alle kosten van de bestelde artikelen terugbetalen. De kosten voor het retour sturen zijn voor eigen rekening.
20. Retourneren kan alleen naar het directe adres van het dutchfashiondesign.nl warehouse/magazijn te Amsterdam. Andere locaties en afleverpunten worden niet geaccepteerd.


Retourneren
21. Tenzij anders overeengekomen, heeft de klant het recht om het gekochte product te retourneren binnen 14 dagen na de datum van levering van het gekochte product tegen overlegging van de originele aankoopbon.
22. Wanneer de klant een artikel wil "ruilen" voor een andere maat, vraagt dutchfashiondesign.nl om een email te sturen naar info@dutchfashiondesign.nl om samen een passende oplossing te zoeken. 
23. Indien de klant een bedrag betaald heeft, zal dutchfashiondesign.nl dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 (veertien) dagen, na ontvangst van de terugzending of herroeping, terugbetalen.
24. Het herroepingrecht is in ieder geval niet van toepassing op de (ver)koop van zaken die tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de klant, dat wil zeggen speciaal op maat gemaakt, of waarbij uitdrukkelijk wordt vermeld dat deze niet kunnen worden geruild.
 
Adres van levering, levertijden en adreswijziging
25. Als adres van levering geldt het adres dat de klant aan dutchfashiondesign.nl kenbaar heeft gemaakt.
26. Bestellingen gedaan op bovengenoemde website, gedaan op werkdagen voor 14:00 uur, worden dezelfde dag door dutchfashiondesign.nl verzonden. (Tijdens een drukke periode kan het voorkomen dat een pakket later wordt verzonden, dit is helaas overmacht.) De klant dient de bestelling vooraf te betalen (iDeal of creditcard) en als afleveradres een huisadres op te geven in een van de volgende landen: Nederland en België. Andere landen zijn op aanvraag mogelijk. Onder bepaalde omstandigheden kan de levertijd maximaal 30 (dertig) dagen duren. De klant wordt hier vooraf op geattendeerd.
27. Indien een bestelling, gedaan op bovengenoemde website betaalt wordt per overboeking bedraagt de levertijd maximaal 30 (dertig) dagen van het moment van betaling (momenteel niet beschikbaar als betaalmogelijkheid).
28. De klant is verplicht dutchfashiondesign.nl van iedere adreswijziging op de hoogte te stellen. Zolang dutchfashiondesign.nl geen verhuisbericht heeft ontvangen, wordt de klant geacht woonachtig te zijn op het laatst bij dutchfashiondesign.nl bekende adres.

Wijze van betaling
29. Dutchfashiondesign.nl biedt de mogelijkheid om via internet te betalen. Tijdens het bestelproces kan de klant de wijze van betaling via internet autoriseren.
30. Dutchfashiondesign.nl treft passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt voor een veilige webomgeving.
 
Bijdrage in bezorgkosten
31. De klant betaalt per bestelling eenmalig een bijdrage in de bezorgkosten.
32. De hoogte van de bezorgkosten is € 4,95 voor een bestelling die de klant via de dutchfashiondesign.nl webshop wenst af te handelen. Indien de klant een bestelling plaatst boven €50, worden er geen verzendkosten in rekening gebracht. Echter bij retournering, mocht de klant uitkomen onder de €75, worden er alsnog €4,95 bezorgkosten in rekening gebracht.
33. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten tijdig, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij dutchfashiondesign.nl, nadat de klant de gebreken heeft geconstateerd.
34. Bij dutchfashiondesign.nl ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 (veertien) dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door dutchfashiondesign.nl binnen de termijn van 14 (veertien) dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de klant een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
35. Alvorens van het klachtrecht gebruik kan worden gemaakt, dient de klant op verzoek van dutchfashiondesign.nl aan te tonen, dat de overeenkomst waarop de klacht betrekking heeft met dutchfashiondesign.nl is gesloten tegen overlegging van het originele aankoopbewijs c.q. het bewijs van inname ter reparatie c.q. het bewijs van opdracht tot het (ver)maken van het gekochte artikel en/of de artikelen te bewaren.
36. Indien er korting/voordeel binnen 24 uur na uw online aankopen aandoet. Kunt u zich bij de desbetreffende klantenservice schriftelijk melden met uw ordernummer. Op dat moment heeft u recht op de geboden korting/voordeel.
 
Dutchfashiondesign.nl legt klantgegevens vast voor de uitvoering van een overeenkomst, het klantenkaart programma en om te informeren over (nieuwe) producten en/of diensten van dutchfashiondesign.nl. Hierbij houdt dutchfashiondesign.nl rekening met de voorkeuren van de klant. Indien de klant geen prijs stelt op informatie van dutchfashiondesign.nl of de toestemming voor het gebruik van haar e-mail adres wil intrekken, dan kan de klant dit schriftelijk melden bij: N.E.D. ONLINE B.V., Kuiperbergweg 44, 1101 AG Amsterdam of per e-mail aan info@dutchfashiondesign.nl
 
Zie voor meer informatie de privacy verklaring op bovengenoemde website.
 
Dutchfashiondesign.nl behoudt zich het recht voor het klantenkaartprogramma te beëindigen zonder opgaaf van redenen.
 
Alle overeenkomsten, waarop deze voorwaarden van toepassing zijn verklaard, zijn onderworpen aan Nederlands recht.
 
Wijzigingen in deze Algemene Voorwaarden zijn slechts van kracht nadat deze op daartoe geëigende wijze zijn gepubliceerd, met dien verstande, dat bij toepasselijke wijzigingen gedurende de looptijd van een aanbod de voor de klant meest gunstige bepaling zal prevaleren.